Technik Ochrony Drukuj
Wpisany przez admin   
wtorek, 02 lipca 2013 19:44


ZAWÓD - TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA


Czas trwania nauki:

2 lata (cztery semestry)


Tryb nauczania:
• zaoczny:dwa weekendy w miesiącu (sobota , niedziela)

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kadra szkoły to doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym, którzy przekazywaną teorię popierają zajęciami praktycznymi. Gwarantujemy praktykę zawodową w renomowanych firmach ochrony. Przygotowujemy specjalistów, którzy będą w stanie sprostać wymogom państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony fizycznej osóbi mienia .

BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, indeksy  oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:

•       jesienny - wrzesień

•       wiosenny – luty

Głównym celem szkoły jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania pracy w zakresie ochrony osób i mienia. Technik ochrony fizycznej osób i mienia podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych osób, zapobieganie zamachom. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Sprawuje nadzór nad dostępem do tajemnicy firmy. Zapewnia porządek wewnątrz obiektów. Konwojuje wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.


Ukończenie szkoły i pozytywny wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie zwalania jej absolwentów z egzaminu (organizowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji) na licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia i uprawniają do uzyskania w KWP licencji, po spełnieniu pozostałych wymagań określonych przepisami. W zakresie zawodu detektywa Szkoła przygotowuje teoretycznie i praktycznie do przystąpienia do egzaminu na licencję.

Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego prowadzone są na  strzelnicy.Kadra szkoły to osoby posiadające zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z nauczanych przedmiotów. Są to byli pracownicy instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.Szkoła tworzy atmosferę przyjazną słuchaczom, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.Szkoła współpracuje z pracodawcami zatrudniającymi pracowników ochrony, umożliwia podjęcie praktyk oraz wspiera słuchaczy w uzyskiwaniu pracy.Nasi absolwenci to dzisiaj często spotykani pracownicy ochrony zatrudnieni  w koncesjonowanych firmach ochrony na terenie województwa podkarpackiego  i świętokrzyskiego.


Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:
• świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• dyplom zawodowy: technik ochrony fizycznej osób i mienia (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
• licencje II stopnia - bez konieczności zdawania egzaminu, po złożeniu wymaganych dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji- licencja pracownika ochrony II stopnia uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych w firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia,- uzyskanie licencji II stopnia umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie ochrony.
• dokument Europass - zawodowego paszportu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE). Jego zadaniem jest ułatwienie poszukiwania pracy w Europie, ułatwia rozwiązać dylemat pracodawcy i służy potencjalnym pracownikom w lepszej prezentacji swoich kompetencji

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 08:47